Formål og retningslinier for Privatskolen Als


Formålsbeskrivelse

Privatskolen Als har til formål at undervise og udvikle elever fra børnehaveklassen til 10. klasse på et folkekirkeligt grundlag.
Privatskolen Als er en selvejende institution, der blev oprettet i 1988 og er tilsluttet Danmarks Privatskoleforening.

Skolens mål er:

• At give eleverne mulighed for gennem oplevelse og selvstændigt arbejde at øge deres lyst til indlæring.
• At medvirke til at udvikle elevernes fantasi og kreativitet til styrkelse af den faglige indlæring og den personlige udvikling.
• At opøve elevernes evne til selvstændig vurdering og stillingtagen.
• At undervisningen stiler mod de afsluttende prøver, Folkeskolens Afgangsprøve og 10. Klassesprøven.
• At skabe et tæt samarbejde mellem skolen og forældrene omkring eleverne.

I praksis opnås skolens mål ved:

• At give eleverne en glad og tryg hverdag.
• At lære eleverne at omgås hinanden på en hensynsfuld og positiv måde.
• At give eleverne en undervisning der tilgodeser den enkeltes evner bedst muligt.
• At klassekvotienterne er på maks. 22 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse.
  Bestyrelsen kan dog dispensere fra elevantallet i klasserne.
• At stille krav om et højt præstationsniveau for den enkelte elev.
• At fremme den enkelte elevs ansvarsfølelse over for fællesskabet på skolen og i almindelighed.
• At skabe sammenhæng i hverdagen både fagligt og socialt.
• At lægge vægt på at børnene i hele skoleforløbet får en grundig og sikker indlæring i dansk,
• matematik, sprog samt natur- og orienteringsfag.
• At forældrene deltager aktivt i skolens hverdag.
• At give eleverne mulighed for medindflydelse på egen undervisning.
• At tilbyde eleverne individuel undervisning i musik fra 4. kl.
• At have tidlig sprogstart; engelsk fra 0. kl. og tysk fra 4. kl.